Otpad nije smeće

Znaš li da je čovjek jedino biće na svijetu koje proizvodi otpad? I  da dnevno proizvedemo više od jednog kilograma otpada? No otpad nije isto što i smeće. Otpad su predmeti i tvari koje nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati. Smeće je pak otpad s kojim se pogrešno ili neprimjereno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada (na primjer, papira, plastike i tekstila koje kod kuće zajedno bacimo u isti koš pa u spremnik za miješani komunalni otpad) nastaje smeće koje se vrlo teško i uz visoke troškove može ponovno iskoristiti za izradu novih stvari. Zato je  važno otpad kod kuće, prema vrstama, odvajati u posebne kante i potom ga odložiti u odgovarajuće spremnike jer kad sve bacimo u isti koš – nastaje smeće.